Міськрайонна газета

Гордість Охтирщини

Веб-сторінки ліквідованих РДА

ОДНИМ ІЗ КЛЮЧОВИХ ПРИНЦИПІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ Є ПРИНЦИП ПОЛІТИЧНОЇ НЕУПЕРЕДЖЕНОСТІ

25 жовтня 2020 року в Україні відбудуться чергові місцеві вибори. Нині триває виборчийпроцес, тому необхідно пам’ятати, що відповідно до статті 25 Закону України «Прозапобігання корупції» державним службовцям забороняється займатися іншою оплачуваноюдіяльністю

З метою недопущення порушення вимог антикорупційного законодавства нагадуємо про забезпечення політичної неупередженості держслужбовців та дотримання ними етичної поведінки. Відповідно до пункту 8 частини першої статті 4 Закону України «Про державну службу»

 (далі – Закон) одним із ключових принципів державної служби є принцип політичної неупередженості, а саме, недопущення впливу політичних поглядів на дії та рішення державного службовця, а також утримання від демонстрації свого ставлення до політичних партій, демонстрації власних політичних поглядів під час виконання посадових обов’язків.

Згідно з вимогами статті 10 Закону державний службовець зобов’язаний неупереджено виконувати законні накази (розпорядження), доручення керівників незалежно від їх партійної належності та своїх політичних переконань. Державний службовець не має права демонструвати свої політичні погляди та вчиняти інші дії або бездіяльність, що у будь-який спосіб можуть засвідчити його особливе ставлення до політичних партій і негативно вплинути на імідж державного органу та довіру до влади або становити загрозу для конституційного ладу, територіальної цілісності і національної безпеки, для здоров’я та прав і свобод інших людей.

Державний службовець не має права:

- бути членом політичної партії, якщо такий державний службовець займає посаду державної служби категорії "А". На час державної служби на посаді категорії "А" особа зупиняє своє членство в політичній партії;

- обіймати посади в керівних органах політичної партії;

- суміщати державну службу із статусом депутата місцевої ради, якщо такий державний службовець займає посаду державної служби категорії "А";

- залучати, використовуючи своє службове становище, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників бюджетної сфери, інших осіб до участі у передвиборній агітації, акціях та заходах, що організовуються політичними партіями;

- у будь-який інший спосіб використовувати своє службове становище в політичних цілях.

У разі реєстрації державного службовця кандидатом у депутати Центральною виборчою комісією, виборчими комісіями, сформованими (утвореними) в установленому порядку, він зобов’язаний в одноденний строк письмово повідомити про це керівника державної служби.

Державний службовець не має права організовувати і брати участь у страйках та агітації (крім випадку, коли державний службовець офіційно зареєстрований кандидатом у депутати).

Частина 3 статті 58 Закону визначає, що державному службовцю надається відпустка без збереження заробітної плати на час участі у виборчому процесі у порядку, визначеному статею 10 цього Закону. У свою чергу частина 4 статі 10 Закону регламентує, що у разі реєстрації державного службовця кандидатом у депутати Центральною виборчою комісією, виборчими комісіями, сформованими (утвореними) в установленому порядку, він зобов’язаний в одноденний строк письмово повідомити про це керівника державної служби.

Державному службовцю за його заявою надається відпустка без збереження заробітної плати на час участі у виборчому процесі. Зазначена відпустка надається за рішенням керівника державної служби з дня його повідомлення про участь у виборчому процесі і до дня його завершення відповідно до виборчого законодавства».

Національне агентство України з питань державної служби з цього питання надало роз’яснення від 16.09.20 № 119-р/3, в якому фактично резюмувала, що «обов’язок повідомлення про реєстрацію кандидатом у депутати та подання заяви про надання відпустки без збереження заробітної плати на час участі у виборчому процесі Законом покладений саме на державного службовця».

Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 №1700-VII (далі - Закон №1700) вимагає від державних службовців дотримання такого правила етичної поведінки, як неупередженість та політична нейтральність, необхідність виконувати свої посадові обов’язки, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання.

У Законі №1700 правилам етичної поведінки присвячений цілий розділ.

Розділ щодо правил етичної поведінки визначає певні принципи дотримання цих правил, які в себе включають політичну нейтральність, неупередженість, компетентність і ефективність, нерозголошення інформації, утримання від виконання незаконних рішень чи доручень.

Стосовно цих ключових понять у статті 38 Закону зазначено, що особи, на яких поширюється дія цього Закону №1700 під час виконання своїх службових повноважень зобов’язані неухильно додержуватися вимог закону та загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливими у стосунках з громадянами, керівниками, колегами і підлеглими.

Стаття 40 Закону №1700 визначає, що політична неупередженість – це необхідність при виконанні своїх службових повноважень дотримуватися політичної нейтральності, уникати демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів, не використовувати службові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків.

Варто пам’ятати, що невиконання вимог щодо політичної неупередженості державного службовця, відповідно до пункту 8 частини другої статті 65 Закону є дисциплінарним проступком за вчинення якого передбачена дисциплінарна відповідальність у виді попередження про неповну службову відповідність.

Стаття 42 Закону №1700 говорить про такі поняття як компетентність і ефективність. Ці поняття вказують на необхідність сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконувати службові повноваження та професійні обов’язки, рішення та доручення органів і осіб, яким вищезазначені особи є підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, не допускати зловживань та неефективного використання державної і комунальної власності.

Поняття нерозголошення інформації визначається як необхідність не розголошувати в інший спосіб конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала відома у зв’язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов’язків, крім випадків, встановлених законом.

Більш розширено трактується статтею 44 Закону №1700 утримання від виконання незаконних рішень чи доручень.

Відповідальність:

Згідно зі статею 64 Закону України «Про державну службу» дисциплінарна відповідальність державного службовця - невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, визначених Законом та іншими нормативно-правовими актами у сфері державної служби, посадовою інструкцією, а також порушення правил етичної поведінки та інше порушення

службової дисципліни державний службовець притягається до дисциплінарної

відповідальності.

Відповідно до статті 65 Закону №1700 підставою для притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку, тобто протиправної винної дії або бездіяльності чи прийняття рішення, що полягає у невиконанні або неналежному виконанні державним службовцем своїх посадових обов’язків та інших вимог, встановлених Законом України «Про державну службу» та іншими нормативно-правовими актами, за яке до нього може бути застосоване дисциплінарне стягнення.

До державних службовців за дисциплінарний проступок — порушення правил етичної поведінки державних службовців суб’єкт призначення або керівник державної служби може попередити такого державного службовця про неповну службову відповідність.

Необхідно пам’ятати, що етика державного службовця має вагому антикорупційну спрямованість та постає як один із засобів запобігання корупції.