Міськрайонна газета

Гордість Охтирщини

ВИДІЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ЧАСТОК (ПАЇВ) В НАТУРІ (НА МІСЦЕВОСТІ)

Хто має право на виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості)?

Право на виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості) нале­жить громадянам, які отримали земельні частки (паї) у спосіб, передбачений законодавством України.

Хто має право отримати земельну частку (пай)?

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місце­вості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» від 05.06.2003 р. № 899-ГУ, право на земельну частку (пай) мають:

— колишні члени колективних сільськогосподарських підприємств, сільськогосподарських кооперативів, сільськогосподарських акціонерних товариств, у тому числі створених на базі радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, а також пенсіонери з їх числа, які отри­мали сертифікати на право на земельну частку (пай) у встановленому зако­нодавством порядку;

— громадяни — спадкоємці права на земельну частку (пай), посвідченого сертифікатом;

— громадяни України, які відповідно до законодавства України набули право на земельну частку (пай);

— громадяни України, евакуйовані із зони відчуження, відселені із зони безумовного (обов'язкового) або зони гарантованого добровільного відсе- лення, а також громадяни України, що самостійно переселилися з територій, які зазнали радіоактивного забруднення, і які на момент евакуації, відселення або самостійного переселення були членами колективних або інших сільськогосподарських підприємств, а також пенсіонери з їх числа, які про­живають у сільській місцевості.

Кого слід вважати колишніми членами КСП?

Відповідно до чинного законодавства колишніми членами КСП слід вва­жати:

— постійних працівників КСП, які в ньому працювали;

— пенсіонерів, які раніше працювали в КСП і залишилися його членами, незалежно від місця їхнього проживання;

— військовослужбовців строкової служби, якщо вони не вийшли з КСП;

— осіб, направлених на навчання, якщо вони залишилися членами КСП;

— жінок, які перебували у відпустці через вагітність та пологи або у від­пустці для догляду за дитиною віком до 3 років;

— членів КСП, що обіймали виборні посади в органах державної влади або місцевого самоврядування, якщо збереження за ними членства було пе­редбачено в статуті КСП.

Які документи посвідчують право на земельну частку (пай)?

Основним документом, що посвідчує право на земельну частку (пай), є сертифікат на право на земельну частку (пай), виданий районною (міською) державною адміністрацією.

Іншими документами, що посвідчують право на земельну частку (пай), також є:

1) свідоцтво про право на спадщину;

2) посвідчені у встановленому законом порядку договори купівлі-прода- жу, дарування, міни, до яких додається сертифікат на право на земельну частку (пай);

3) рішення суду про визнання права на земельну частку (пай).

Слід також мати на увазі, що документом, який посвідчує право на зе­мельну частку (пай) таких категорій громадян України як евакуйовані із зо­ни відчуження, відселені із зони безумовного (обов'язкового) або зони га­рантованого добровільного відселення; громадян України, що самостійно переселилися з територій, які зазнали радіоактивного забруднення, і які на момент евакуації, відселення або самостійного переселення були членами колективних або інших сільськогосподарських підприємств, а також пен­сіонери з їх числа, які проживають у сільській місцевості, є трудова книжка члена колективного або іншого сільськогосподарського підприємства чи нотаріально засвідчена виписка з неї (див.: ст. 1, 2 Закону України «Про по­рядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам зе­мельних часток (паїв)» .

Що таке сертифікат на право на земельну частку (пай)?

Сертифікат на право на земельну частку (пай) — це документ, який за­свідчує право особи на земельну частку (пай) і містить відомості про її вар­тість та розмір в умовних гектарах.

На які органи покладено повноваження щодо розподілу земельних ділянок, які розташовані в межах населеного пункту?

Розподіл земельних ділянок у межах одного сільськогосподарського під­приємства між власниками земельних часток (паїв), які розташовані в межах населеного пункту, проводиться відповідною сільською, селищною, місь­кою радою.

Якими повноваженнями наділені органи місцевого самоврядування щодо виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості)?

Сільські, селищні, міські ради в межах їх повноважень щодо виділення земельних часток (паїв) в натурі (на місцевості):

— розглядають заяви власників земельних часток (паїв) щодо виділення їм в натурі (на місцевості) земельних ділянок і видачі документів, що посвід­чують право власності на земельну ділянку;

— приймають рішення щодо виділення земельних часток (паїв) в натурі (на місцевості);

— уточнюють списки осіб, які мають право на земельну частку (пай);

— уточнюють місце розташування, межі і площі сільськогосподарських угідь, які підлягають розподілу між власниками земельних часток (паїв);

— укладають із землевпорядними організаціями договори на виконання робіт із землеустрою щодо виділення земельних часток (паїв) в натурі (на місцевості) та виготовлення технічної документації, яка необхідна для скла­дання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку, як­що такі роботи виконуються за рахунок місцевого бюджету;

— сприяють укладенню договорів на виконання землевпорядними орга­нізаціями робіт із землеустрою щодо виділення земельних часток (паїв) в на­турі (на місцевості) та виготовлення технічної документації, яка необхідна для складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку, якщо такі роботи виконуються за рахунок осіб, які мають право на земельну частку (пай), або за рахунок коштів підприємств, установ та організацій, що оренду­ють земельні частки (паї), проектів технічної допомоги тощо;

— надають землевпорядним організаціям уточнені списки осіб, які мають право на земельну частку (пай);

— розглядають та погоджують проекти землеустрою щодо організації те­риторії земельних часток (паїв);

— організовують проведення розподілу земельних ділянок між особами, які мають право на виділення їм земельних часток (паїв) в натурі (на місце­вості), в порядку, визначеному законом;

— приймають рішення про видачу документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку, власникам земельних часток (паїв).

Що потрібно зробити власникам сертифікатів на право на земельну частку (пай) для виділення її в натурі (на місцевості)?

Для отримання земельної ділянки власникам сертифікатів на право на зе­мельну частку (пай), які виявили бажання одержати належну їм земельну частку (пай) в натурі (на місцевості), необхідно подати до відповідної сільсь­кої, селищної, міської ради заяву про виділення їм земельної частки (паю) в натурі (на місцевості). До заяви слід додати сертифікат на право власності на земельну частку (пай).

На підставі чого здійснюється виділення земельних ділянок в натурі (намісцевості)?

Виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості) власникам земель­них часток (паїв) здійснюється на підставі рішення відповідної сільської, се­лищної, міської ради. Таке рішення приймається за результатами розгляду заяв, що були подані особами-власниками сертифікатів на право на земель­ну частку (пай), які виявили бажання одержати належну їм земельну частку (пай) в натурі (на місцевості) (див.: ч. 1, 2 ст. 3 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)».

В якому випадку орган місцевого самоврядування приймає рішення про розробку проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв)?

Відповідна сільська, селищна, міська рада приймає рішення про розроб­ку проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) у разі подання заяв про виділення земельних часток (паїв) в натурі (на місце­вості) більшістю власників земельних часток (паїв) в межах одного сільсько­господарського підприємства (див.: ч. 4 ст. 3 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» .

Що таке проект землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) та ким він розробляється?

Проект землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв)

— це документ, яким проектуються земельні ділянки, що мають бути виділе­ні в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) із земель ко­лективної власності колишнього колективного чи іншого сільськогосподар­ського підприємства. Проектом визначаються місце розташування земельних ділянок, їхні межі та площі сільськогосподарських угідь, що під­лягають розподілу між власниками земельних часток (паїв), їхнє цільове призначення, території, на яких поширюється дія обмежень (обтяжень) у ви­користанні земельних ділянок, у тому числі земельних сервітутів, якщо такі обмеження були встановлені до початку паювання земель.

Із площі земельних ділянок, що підлягають розподілу, виключаються де- градовані, малопродуктивні та техногенно забруднені сільськогосподарські угіддя, що підлягають консервації, заболочені та інші землі, які недоцільно використовувати для сільськогосподарських потреб.

У разі необхідності в проектах землеустрою здійснюється перерахунок розміру в умовних кадастрових гектарах та вартості земельної частки (паю).

Проект землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) розробляється державними та іншими землевпорядними організаціями, які отримали в установленому законом порядку ліцензії на проведення земле­впорядних робіт, погоджується відповідною сільською, селищною, міською радою чи районною державною адміністрацією, після чого затверджується на зборах більшістю власників земельних часток (паїв) в межах земель, що перебувають у користуванні одного сільськогосподарського підприємства. Затвердження проекту землеустрою оформляється відповідним протоко­лом. Такий проект зберігається у відповідній сільській, селищній, міській раді за місцем проживання більшості власників земельних часток (паїв) та в районному відділі земельних ресурсів (див.: ст. 7 Закону України «Про по­рядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам зе­мельних часток (паїв)» .